Businessmodellen: naar financieel gezonde waardecirkels

Op dit moment stimuleren verschillende vormen van subsidie het gebruik van reststromen in veelal laagwaardige toepassingen. Ten opzichte van energietoepassingen wordt materiaalontwikkeling op basis van biogrondstoffen benadeeld in plaats bevorderd. Dat maakt het opstarten van nieuwe waardecirkels vaak lastig.

Een verplichte bijmenging kan helpen om tot een gezonde business case te komen, net als meervoudige waardecreatie, marktintroductie in hoogwaardige nichemarkten en gesloten waardecirkels waar hoogwaardige recycling relatief eenvoudig is. Daarnaast zou het beprijzen van bijvoorbeeld CO2 en microplastics een belangrijke steun in de rug kunnen zijn.

Het uitzicht dat de verantwoordelijkheid van UPV’s verschuift naar producenten geeft nieuwe kansen voor producten op basis van biopolyesters. Binnen BioBased Circular werken we aan het genereren en verzamelen van data en publicaties die inzicht geven in te verwachten marktprijzen als beleidsmaatregelen als beprijzing doorzetten. Dat geeft zicht op de economische haalbaarheid van volwassen technologieen op commerciele schaal en geeft daarmee inzicht waar investeringen interessant zijn. helderheid over de haalbaarheid.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Kirsten Steinbusch.

Terug naar hoofdartikel