Ketenvorming en opschaling

In de nieuwe waardeketens werken sectoren samen die elkaar nu nog nauwelijks kennen: agrifood, bosbouw, reststroomverwerkers moeten samenwerkingsvormen vinden met nieuwe afnemers als de chemie, producenten van applicaties en eindproducten. Deze moeten, op hun beurt, weer samenwerkingsverbanden aangaan met inzamelaars en verwerkers om de cirkel rond te krijgen.

In deze programmalijn wordt gewerkt aan het wegnemen van barrières en moeten de juiste randvoorwaarden voor het vormen en verder opschalen van het ecosysteem worden gecreëerd: stimulerende wet- en regelgeving, ketenafspraken over opschaling en de verdeling van waarden en risico’s, ondersteuning voor de spelers in de verschillende waardeketens, een adequaat financieringsklimaat, beschikbaarheid van mensen en een passende logistiek.

De activiteiten bieden daarmee oplossingen op drie verschillende niveaus: voor het ecosysteem als geheel, voor specifieke waardeketens binnen dat systeem en voor de individuele actoren in die waardeketens, en bereiden Nederland voor op verdere opschaling en nieuwe ketens na 2032.

Meer informatie bij: Kirsten Steinbusch